Webbplats med Vuxeninnehåll

SVENSKA Denna webbplats innehåller nakenhet samt information om sexuella tjänster mot ersättning. Om du väljer, att gå in på sidan, försäkrar du, att du är införstådd att bilderna, filmerna och informationen på denna webbplats är avsedd endast för vuxna personer över 18 år. Du deklarerar, att du är över 18 år och att du har laglig rätt att visa vuxenorienterat material. Vidare deklarerar du att vara ensam ansvarig för samtliga av dina handlingar, lagliga som olagliga, och att du känner till den gällande lagstiftningen när det kommer till sexuella tjänster mot ersättning. Du befriar denna webbplats ägare och alla andra på något sätt associerade från allt ansvar för dina handlingar, även om de skulle kunna anses vara relaterade till informationen på denna webbplats. Du lovar och försäkrar, att du inte kopierar någon av bilderna, filmklippen eller texterna på denna sida och således inte heller vidare publicerar, distribuerar eller på annat annat otillbörligt sätt använder dem. Du hederligt försäkrar, att du besöker denna webbplats uteslutande av personliga skäl.

Genom att trycka "Enter" godkänner du detta avtal i sin helhet.


ENGLISH This website contains nudity and information about sexual services for remuneration. If you choose to go into this website, you assure that you are aware that the images, movies, and the information on this site is intended only for adults over 18 years of age. You declare that you are over 18 and that you have the legal right to view adult oriented material. Moreover, you declare to be solely responsible for all of your actions, legal and illegal, and that you are familiar with the current law regarding sexual services for remuneration. You absolve the site owner and all other in any way associated parts from all and any responsibility for your actions, even if they could be considered to be related to the information on this website. You assure that you do not copy any of the images, video clips or texts on this side, and hence no further publish, distribute or otherwise in other inapproriate meaning use them. You honestly declare that you visit this site exclusively for personal reasons.

By pressing "Enter", you agree to this agreement in its entirety.